Maquinària


Un dels aspectes més destacables de Ribalta i Fills és, sens dubte, el nostre parc de maquinària, que permet l’execució de gran quantitat d’obres sense necessitat d’haver de procedir a la subcontractació. Aquest aspecte agilitza el procés de construcció, assegura la qualitat de l’obra acabada i contribueix a la reducció de les despeses.

A més, disposem de servei de lloguer de maquinària. Posi’s en contacte amb nosaltres i l’assessorarem.

Parc de maquinària de ribalta i fills:

– Camions grua

– Bombes de formigó

– Giratòries

– Giratòries de rodes

– Giratòries de cadena

– Bulldocers

– Camions formigonera

– Camions bolquet

– Pales carregadores

– Motonivelladores

– Minis

– Minis retros

– Minis giratòries

– Minis bobcat

– Retroexcavadores

– Curros

– Telescòpiques

– Tractores

– Góndoles

– Banyeres

– Camionets

– Portacontenidors

– Cistelles

– Plataformes elevadores